Φόρτωση ...

ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 8166


Τιμή: 5.00

ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ.

SIMON VESTDIJK.

ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΓΙΑΚΗ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΑΛΕΞ. ΚΟΛΟΚΥΘΑ ( ΖΩΓΡΑΦΟΣ ).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΛΦΑ 1965.

ΣΕΛ.: 409.

ΣΙΜΩΝ ΒΕIΤΝΤΑ'I'Κ:

Γεννημένος κατά τά τέλη τού περασμένου αιώνα, ό Σίμων Βέστνταϊκ — ποιητής, δοκιμιογράφος άλλά κυρίως μυθιστοριογράφος καί άφηγηματογράφος — είναι ό πιό γόνιμος συγγραφέας καί ή πιό πρωτότυπη ιδιοσυγκρασία τών σημερινών ολλανδικών γραμμάτων. Πνεύμα φιλέρευνο, μ’ ένδιαφέροντα γιά τήν ψυχολογία καί τήν αισθητική, γιά τήν ποίηση καί τήν μουσική, γιά τήν φιλοσοφία καί τήν θρησκεία, τίποτε δέν τού είναι ξένο άπ’ δσα τού έπιτρέπουν νά ίδεί καθα-ρώτερα έντός του, νά πλουτίσει τήν προσωπικότητά του, νά έμβαθύνει στήν τέχνη του καί νά τήν άνανεώσει. Ό «Έλ Γκρέκο» ή «*Η Πέμπτη Σφραγίδα» είναι κατ’άρχήν ή ιστορία ένός καλλιτέχνη άσυνήθιστου, παγιδεγμέ-νου άπό ένα περιβάλλον κΓ άπό μιά χώρα άσυνήθιστα. Ποιά έποχή στάθηκε πιό άγρια, πιό παραληρούσα καί πιό ύπολογίστρια άπ’ αυτά τά τέλη τού ισπανικού 16ου αίώνος όπου ένας άρρωστιάρης βασιληάς, ένα φανατισμένο πλήθος καί μιά φούχτα «κυνηγοί μαγισσών» έσπερναν τόν τρόμο τής Ίεράς Έξετάσεως σέ μιάν ίλιγ-γιώδη έναλλαγή λαμπρότητας καί βασανιστηρίων ;

Μόνον ίσως ό Σιμών Βέστνταϊκ, ό ‘Ολλανδός, θά μπορούσε νά καταλάβει καί νά ξαναζωντανέψει αυτό τό κόχλασμα τών άμαρτιών καί τών άρε-τών, τής έντονης πίστης καί τού κυνισμού, τού πολιτισμού καί τής βαρβαρότητας πού ήταν τήν έποχήν εκείνη ή Ισπανία. Μόνον έκεΐνος θά μπορούσε νά ξαναβρεΐ τήν υπέροχη μορφή τού Γκρέκο, προδρόμου, όρα-ματιστή, παρεξηγημένου άπό τούς δικούς του, προδωμένου άπό τούς φίλους του, άνυψωμένου όμως άπό μιά τρομερή μεγαλοφυΐα, δυνατώτερη άπό τόν έαυτό του. Κι’ άν ή μορφή αύτή φαίνεται θλιμμένη, αύστηρή, συχνά δπως οί θαυμάσιες μορφές τών πινάκων του, δέν στάθηκε γιά τό λόγο τούτο λιγότερο ό φωτεινός μάρτυρας τής εποχής της, κι έκείνη πού μέ τήν τέχνη της κατώρθωσε νά μάς μεταδώσει τό άγριο πάθος της.