Φόρτωση ...

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ << ΜΥΘΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ>>: ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΙΛΗΣ-ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 8203


Τιμή: 3.00

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ << ΜΥΘΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ>>: ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΙΛΗΣ-ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ 1992

ΣΕΛ: 262

Στον τόμο αυτόν συγκεντρώνονται τέσσερις μελέτες πού άνά δύο άναφέρονται σέ έργα των Στράτη Μυριβήλη ('Ο Βασίλης ό ’Αρβανίτης) καί Στρατή Τσίρκα (’Ακυβέρνητες Πολιτείες), καί πιό συγκεκριμένα άναφέρονται στόν τρόπο καί τή σκοπιμότητα τής έπιχειρούμενης καί από τούς δύο συγγραφείς μυθικής αναγωγής τής Ιστορίας των συγκεκριμένων έργων τους — δηλαδή στόν τρόπο καί τή σκοπιμότητα τής χρήσης τής «μυθικής μεθόδου». Παρ’ δλη τή χρονική απόσταση των είκοσι ετών πού χωρίζει τά δύο έργα, τίς αντίστοιχες διαφορές ανάμεσα στίς άντικειμενικές συνθήκες μέσα στίς όποιες αύτά γράφτηκαν, καί παρ’ δλες τίς διαφορές στή χρήση τής «μυθικής μεθόδου» άπό τούς δύο συγγραφείς —διαφορές πού μάς δίνουν τή δυνατότητα νά έντάξουμε τή μυθική άναγωγή τής Ιστορίας τού Βασίλη τον ’Αρβανίτη μέσα στά πλαίσια μιας μυθογραφικής ήθικής ή ήθικότητας, καί εκείνη τής ιστορίας των ’Ακυβέρνητων Πολιτειών μέσα στά πλαίσια μιας μυθογραφικής πολιτικής—, ή επιλογή καί άπό τούς δύο τής μεθόδου αύτής οδηγεί στήν ύπόθεση 1) πώς ύφίσταται κάποια άναλο-γία άνάμεσα στίς δύο διαφορετικές κατά τή συγγραφή τών έργων κυριαρχούσες στήν 'Ελλάδα κοινωνικο-πολιτικές καταστάσεις (ένδοαστική κρίση τής δεκαετίας τού ’ 30 άπό τό ένα μέρος, καί εσωτερικές συγκρούσεις τής άριστεράς στή δεκαετία τού ’60, άπό τό άλλο μέρος), καί 2) πώς ή «μυθική μέθοδος» άποτέλεσε έναν άποτελεσματικό τρόπο άφηγηματικής διαπραγμάτευσης — δηλαδή άφηγηματικής εξήγησης ή καί εκλογίκευσης— τών καταστάσεων αύτών.

Ή πολιτική διάσταση τής «μυθικής με&όδον», άποτελεί τόν πέμπτο τόμο μιας σειράς κριτικών μονογραφιών τού Βαγγέλη Άθα-νασόπουλου, μέ τόν γενικό τίτλο Δοκιμές έρμηνείας καί κριτικής. Στή σειρά αύτή έχουν κυκλοφορήσει έως αύτή τή στιγμή τά παρακάτω έργα:

Τόμ. Α': Ή Ιεροτελεστία τής ’Επανάστασης: Χρονικές σχέσεις καί χρονική ύπέρβαση στίς «’Ωδές» τον Κάλβου.

Τόμ. Β': Η θεωρία καί ή πράξη τής άφηγηματικής τέχνης τού Φώτη Κόντογλον.

Τόμ. Γ: ’Ο λογοτέχνης ώς πρότυπο δημιουργικής δράσης (Θ. Πε-τσάλης-Διομήδης: Πώς ένας συγγραφέας συγκρότησε τό πρόσωπο καί τό έργο του).

Τόμ. Δ': Οί μύϋοι τής ζωής καί τού έργου τού Γ. Βιζυηνοϋ. Τόμ. Ε': Ή πολιτική διάσταση τής «μυθικής μεθόδου»: Στράτης Μυριβήλης — Στρατής Τσίρκας.